Alt bellikleri we ady bellikleri semalt bilen optimizasiýa

Adamlaryň şekilleri tekste goşmagy saýlamagynyň sebäbi, içindäki habary güýçlendirmek we adamlary okamaga çekmekdir. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale, goýjak suratlaryňyza alt atributlary goşmagy hemişe ýatdan çykarmaly däldigini aýdýar. Alt we sözbaşy bellikleri gözleg motorynyň örümçilerini görmek mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin gözlemek üçin teksti ýeterlik derejede ösdürýär. Alt belligi, şekilde görýän zatlaryňyzyň hemmesini söz bilen jemleýär.

Alt bellikleri we at bellikleri

Alt we sözbaşy bellikleri tehniki bellikler däl we diňe şol sahypadaky şekiliň mazmuny we işleýşi barada habar berýär. Ekranyň okyjylary, kör we görmeýän adamlara şekiliň nämedigini düşündirmek üçin alt belliklerine bil baglaýarlar.

Şeýlelik bilen, ähli suratlarda alt bellikleri bolmaly. Olar diňe bir SEO-ny gurmak bilen çäklenmän, görmeýän adamlara ýazgydaky şekiliň ulanylyşyna düşünmäge kömek edýär. Makalalarda at atributlary hökman däl, ýöne käbir ýagdaýlarda peýdaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, olary goýmak makalaňyza zyýan bermez.

Diňe bir ýazgynyň wizual özüne çekijiligini ýokarlandyrmak üçin şekilleri ulanýan adamlar muny etmegi bes etmeli. Munuň sebäbi, HTML makalalarynda däl-de, CSS-de bolmaly. Suratlary üýtgetmegiň ýoly ýok bolsa, düşündirişi boş galdyrýan null atributyny ulanyň. Ekranyň okyjylary şeýle şekil alt belligine duşsa, diňe ony geçerler.

Alt Tekst we SEO

Google, ulanyjylarynyň öz suratlary üçin alt tekstleri döretmelidigini öňe sürýär, sebäbi bu olara köp baha berýär. Mysal üçin, Yoast SEO mazmun derňewine görä, makalaňyzyň hilini ýokarlandyrjak açar söz ýa-da söz düzümine gönükdirilen alt belligi bolan azyndan bir surat bolmaly. Şeýle-de bolsa, ulanyjylar şeýle edenlerinde-de açar sözi ähli alt belliklerine spam etmeli däldirler. Açar sözleri öz içine alýan alt we at bellikleri ýokary hilli we baglanyşykly suratlar bilen bilelikde gitmeli.

Adamlara şekilde mazmun tapmaga kömek edip biljek açar söz bar bolsa, ony alt tekstine goşmagy ýatdan çykarmaň.

WordPress-de Alt we Adyň sypatlary

Alt we titul belliklerini ulanyp boljak başga bir ýer, biriniň WordPress ýazgylaryna ýükleýän suratlarynda. WordPress, eýesi öz suratlaryna dakmagy ýatdan çykarsa, baş belligini deslapky alt belligi hökmünde belleýär. Adyň tekstini adyň beýanyndan göçürýär we alt tag atributyna goýýar. Boş alt atributyna eýe bolmakdan has gowudyr, emma sahypaňyzyň elýeterliligini gowulandyrmakda henizem ejiz.

Maglumat beriji alt belligini döretmäge wagt tapyň we ony surat ýazgylaryňyza goşuň. “WordPress” interfeýsi surata basyp, redaktirlemäni saýlap, alt teksti el bilen goşmaga mümkinçilik berýär.

SEO suratynyň makala we indiki ýazgylara peýdaly bolmagynyň ýeke-täk usuly, kiçijik jikme-jiklikleri dogry alsaňyz. Mundan başga-da, görmeýän adamlary mazmunyňyzdan çykarmarsyňyz.